Drets Humans

Els Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari, són dos ordenaments jurídics diferents però complementaris.
La finalitat d’ambdós es protegir a les persones contra els actes arbitraris i els abusos.

Els Drets Humans son inherents al esser humà I protegeixen les persones en totes circumstàncies, en temps de Guerra I de pau.

El Dret Internacional Humanitari només s’aplica en situacions de conflicte armat.

Els objectius del grup en aquest àmbit és :

  • Difondre, promocionar i garantir l’aplicació i la defensa dels Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari.
  • Afavorir el respecte i la tolerància entre els diferents grups culturals.
  • Promoure la cultura de Pau i no violència i transmetre actituds solidàries
  • Formació per a tots/es els integrants de l’Assemblea ( voluntaris/es, directius/ves i personal tècnic) en matèria de Principis i Valors, Drets Humans i el Dret Internacional Humanitari. Aquesta formació s’emmarca en el pla de formació institucional de la Creu Roja Espanyola.

Durant aquests darrers anys, els membres de l’Assemblea Local de la Creu Roja a Manresa han continuat implicant-se en el municipi amb la presentació i seguiment de projectes de desenvolupament, dinamització de campanyes de sensibilització, participació als consells municipals i suport a campanyes d’acció humanitària.

Com a finalitat última del grup:

  • Contribuir a millorar, de la forma més estable i duradora possible, la vida de les persones i comunitats en situació de vulnerabilitat.
  • Propiciar els valors humanitaris i millorar el respecte per la dignitat humana.
  • Incrementar la consciencia solidària de la societat catalana sobre la realitat de les necessitats internacional.

[ic_add_posts category=’novetats-dretshumans’]