Herencies i llegats

Capacitat de la Creu Roja

La Creu Roja Espanyola, des de la seva fundació el 6 de juliol de 1864, té una reconeguda capacitat per ser destinatària d’herències, llegats i donacions, entre d’altres aportacions. Les modificacions que han sofert els seus estatuts al llarg del temps no han alterat aquesta capacitat, que ha estat regulada d’una forma més concreta i precisa pels corresponents marcs reglamentaris, aprovats amb el pas dels anys.

A més, s’han concretat les funcions del president estatal de la Creu Roja per a la formalització d’operacions d’aquestes característiques, així com la delegació d’aquestes competències a nivells territorials inferiors, amb la qual cosa s’ha agilitzat encara més la gestió patrimonial en aquest sentit. En l’actualitat, l’article 26 dels Estatuts de Creu Roja Espanyola reconeixen com a recursos econòmics de la institució, entre d’altres, les aportacions, herències, llegats i donacions d’entitats i particulars.

Per què pensar en la Creu Roja a l’hora de fer el testament

 • Perquè treballa amb les persones més vulnerables en l’àmbit local, estatal i internacional, mitjançant accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador i de desenvolupament, realitzades essencialment per voluntariat.
 • Perquè és al costat de les persones grans, amb l’objectiu que puguin gaudir d’un envelliment autònom, satisfactori i participatiu. Perquè dóna suport als seus familiars, aportant-los els coneixements bàsics de la cura, l’assessorament i el suport psicològic per desenvolupar la tasca de cuidadors i cuidadores en les millors condicions.
 • Perquè posa la tecnologia al servei dels més vulnerables i de les persones que els cuiden.
 • Perquè treballa en l’atenció a la població refugiada i d’origen immigrant, a través d’un model d’intervenció integral, que parteix d’una perspectiva normalitzadora, que contribueix a la millora de la qualitat de vida d’aquestes persones i els proporciona eines per assolir un grau adequat d’autonomia.
 • Perquè, a través dels seus programes i projectes de Cooperació Internacional, cerca la millora de la vida de les persones i comunitats en situació de vulnerabilitat, incrementant alhora la consciència solidària de la societat.
 • Perquè intervé i dóna resposta amb immediatesa i eficàcia a situacions d’emergències (Equips de Resposta Immediata en Emergències).
 • Perquè es preocupa per l’ocupació de col•lectius vulnerables, com ara població migrada o refugiada, població reclusa i ex reclusa, perceptors de la Renda Mínima d’Inserció, persones drogodependents o ex drogodependents, persones afectades per la Sida, persones amb malalties mentals o minories ètniques, col·lectius tots ells que es troben exclosos o en risc d’exclusió social.
 • Perquè intervé en la infància en dificultat social i vetlla per garantir-ne els drets, integrant sempre la participació infantil com a eix de les seves accions.
 • Perquè treballa per la sensibilització de tota la població infantil i juvenil en matèria de salut, educació per la pau i per al desenvolupament i medi ambient.
 • Perquè, a través de Creu Roja Joventut, l’associació juvenil de la Creu Roja, lidera la major part d’aquests programes i proporciona als joves un espai propi en què, mitjançant la participació i el compromís social, aprenen, difonen i promouen els valors de la pau, la solidaritat i la interculturalitat.
 • Perquè ha de mantenir la formació permanent del seu voluntariat, capacitant-lo per poder desenvolupar les seves habilitats en els diferents projectes que duu a terme la institució en les diferents línies d’activitat, que cada vegada són més i requereixen més especialització.
 • Per poder seguir fent difusió i promoció dels Drets Humans, així com dels principis fonamentals de la Creu Roja, mitjançant campanyes de sensibilització, formació, estudi i assessorament que es porten a terme des del Gabinet de Drets Humans i Centre de Dret Internacional Humanitari.
 • Per poder facilitar el dia a dia de les persones amb mobilitat reduïda i oferir solucions a les dones en dificultat social (teleassistència mòbil per a dones víctimes de violència de gènere).

Informació Relacionada

 Documentació:

 • accés a les memòries de l’Assemblea Local a Manresa 2010
 • accés a les memòries de l’Assemblea Local a Manresa 2011